Bản Kiêm điểm đảng viên cuối năm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:03' 02-01-2014
Dung lượng: 7.7 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH THUẬN
Chi bộ: Trường THCS Bình Thuận

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2013


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013

Tên tôi là: Trần Tiến Phương
Chức vụ hiện nay: Đảng viên
Là đảng viên thuộc chi bộ: THCS Bình Thuận Đảng bộ: Xã Bình Thuận
Trong quá trình công tác tôi nhận thấy mình có những ưu, khuyêt điểm sau:
I. Tự kiểm điểm: (theo 4 tiêu chuẩn của hướng dẫn đã được đảng bộ cụ thể hoá).
1. Về tư tưởng chính trị:
+ Bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn dành thời gian đọc báo Đảng, xem thời sự để nắm bắt tình hình trong nước và Quốc tế. Cảnh giác cao với những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
+ Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người Đảng viên: Nói và làm theo theo nghị quyết của Đảng. Vận động gia đình thực hiện đầy đủ mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.
+ Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
+ Lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
+ Tích cực học tập và thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
+ Có tinh thần phê bình và tự phê bình cao, có ý thức và thực hiện tốt công tác giữ gìn đoàn kết trong Đảng, đúng quy định của Cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.
+ Giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của quần chúng.
3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành công tác được tổ chức giao phó.
+ Thực hiện mọi trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.
+ Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.
4. Về tổ chức kỉ luật:
+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật. Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.Tham gia sinh hoạt và xây dựng các tổ chức đoàn thể đầy đủ, đúng quy chế.

II. Tự nhận xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi xin tiếp thu mọi ý kiến góp ý của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.
Người viết bản tự kiểm điểm
( Kí, ghi rõ họ tên)


Trần Tiến Phương


Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
1. Ý kiến nhận xét
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả biểu quyết của chi bộ: (Chi bộ biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên theo các mức)
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
+ Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
+ Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
Xếp loại:………………………………………………………………………………........

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)CẤP UỶ CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Tập thể cấp uỷ xem xét, quyết định: (xếp loại đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay đề nghị kỷ luật đảng viên vị phạm, nếu có).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
T/M CẤP UỶ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên) 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓